Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την Εθνική Σύνταξη των Βορειοηπειρωτών

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 .

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η εθνική σύνταξη των συνταξιούχων λόγω γήρατος του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι
α. είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια ή
β. είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και η αναλογία της εθνικής σύνταξης των δικαιοδόχων τους, καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 και την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Τρόπος υπολογισμού του ποσού της Εθνικής Σύνταξης
1. Το ποσό της εθνικής σύνταξης των προσώπων του άρθρου 1 μειώνεται κατά ένα τριακοστό (1/30) για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξής τους, με αφετηρία υπολογισμού το έτος 1992. Το ανωτέρω ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης αυξάνεται κατ’ έτος μέχρι και το 2032.
2. Οι λοιποί κανόνες υπολογισμού της εθνικής σύνταξης, του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας του άρθρου 1 υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου: (α) Αν ο δικαιούχος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια: (i) αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και (ii) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, από το οποίο προκύπτει η αιτιολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, ειδικές διατάξεις περί ομογενών. (β) Αν ο δικαιούχος δεν είναι Έλληνας πολίτης: (i) επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου και (ii) αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).
2. Η κατοικία στην Ελλάδα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) που χορηγείται στους κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1030/2002, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί του παλαιού αλλοδαπού διαβατηρίου, είτε με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας ισχύος δέκα (10) ετών ή παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής άλλου τύπου. (β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Φορολογικής Διοίκησης, που αφορούν στα έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα ή (γ) Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για τη μόνιμη κατοικία ή (δ) Μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας ή (ε) Λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή (στ) Πιστοποιητικό μετοικεσίας ή (ζ) βιβλιάριο υγείας ή (η) Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή ανεργίας.
Σε περίπτωση που κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η περίοδος αυτή θεωρείται χρόνος διαμονής στην Ελλάδα. Ο χρόνος διαμονής στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπολείπεται του πραγματικού χρόνου ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Άρθρο 4
Έκταση Εφαρμογής
1. Η εθνική σύνταξη προσώπων του άρθρου 1 που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος της παρούσας ή έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, η οποία εκκρεμεί, και η έναρξη καταβολής της σύνταξης ορίζεται από την 01.01.2022 και έπειτα, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
2. Η εθνική σύνταξη προσώπων του άρθρου 1, τα οποία έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας επανυπολογίζεται αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 01.01.2022, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.
3. Η εθνική σύνταξη των συνταξιούχων λόγω θανάτου προσώπου που εμπίπτει στο άρθρο 1, επανυπολογίζεται αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 01.01.2022, με βάση το άρθρο 2 της παρούσας και τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 5
Διαδικασία
1. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δηλώνουν την ομογενειακή τους ιδιότητα κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και προσκομίζουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4554/2018. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης του eΕΦΚΑ τροποποιούνται κατάλληλα, τόσο ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, όσο και ως προς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου, με έναρξη καταβολής της σύνταξής τους έως και την 31.12.2021, υποβάλλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξης τους από 01.01.2022 με βάση το άρθρο
Προς τον σκοπό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου
Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση θανάτου, από τους κληρονόμους του θανόντος.
3. Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή/και έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 01.01.2022 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τον επανακαθορισμό της εθνικής σύνταξης τους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους και σε κάθε περίπτωση από την 01.01.2022 και έπειτα. Προς τον σκοπό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου
Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί, σε περίπτωση θανάτου, από τους κληρονόμους του θανόντος.
4. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξης των προσώπων των παρ. 2 και 3 χορηγούνται εφάπαξ, ως αναδρομικά συντάξεων. Οι πράξεις συνταξιοδότησης εκδίδονται ή μεταρρυθμίζονται με βάση το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του άρθρου 2 από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη.
5. Η αίτηση των παρ. 2 και 3 μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό καταβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.
6. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα, με βάση τις οδηγίες του Φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικές ΔημοσιεύσειςΣχόλια