Η Παγκόσμια Τράπεζα επικρίνει τη διοικητική μεταρρύθμιση Ράμα

Η μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης το 2014 μεταβίβασε την ευθύνη για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών από την κεντρική κυβέρνηση στις τοπικές αρχές. Αρχικά, το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν θετικό, αλλά η εφαρμογή της ήταν λάθος, καθώς είχε ως αποτέλεσμα ελλιπείς δημόσιες υπηρεσίες σε περιοχές με μεγάλες ανάγκες, ανέλυσε η Παγκόσμια Τράπεζα στο νέο έγγραφο συνεργασίας με την Αλβανία 2023-2027.
Μετά τη μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης, η οποία μείωσε τον αριθμό των δήμων σε 61 και συγχώνευσε περισσότερους από 340 δήμους σε όλη τη χώρα, η ύδρευση, η αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων, η εκπαίδευση, η φροντίδα των παιδιών και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών επιδεινώθηκαν.
«Για παράδειγμα, η έλλειψη παροχής υπηρεσιών παιδικής μέριμνας για παιδιά και γυναίκες κατέστρεψε την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε οικονομικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι περισσότερες τοπικές αρχές έχουν αποδειχθεί ανίκανες να αυξήσουν τη λειτουργική και οικονομική ικανότητα για διαχείριση και παροχή υπηρεσιών σε συνεχή βάση. Το αποτέλεσμα ήταν ελλείψεις σε υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας», αναλύει η Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι ελλείψεις σε συντονισμό με την κεντρική κυβέρνηση, η έλλειψη προτύπων και μηχανισμών λογοδοσίας συνέβαλαν στη συνέχιση αυτών των ελλείψεων, οι οποίες έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το περιβάλλον και τις οικονομικές ευκαιρίες. Η Τράπεζα επεσήμανε ότι αυτές οι ελλείψεις είναι η βασική αιτία ορισμένων αναπτυξιακών προκλήσεων.
Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών γενικά είναι ελλιπής, αλλά ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ελλείψεις παρατηρούνται στις αγροτικές περιοχές. Η έλλειψη παροχής υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές από τις νέες τοπικές μονάδες που προέκυψαν από την εδαφική μεταρρύθμιση έχει επηρεάσει τη δημιουργία ανισοτήτων.

Ενώ οι αστικές περιοχές επωφελούνται από σχετικά υψηλότερη κάλυψη δημόσιων υπηρεσιών, από την άλλη πλευρά η ποιότητα είναι κακή και έχει δημιουργήσει περαιτέρω κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.
Η ρύπανση, ο συνωστισμός και ο κακός σχεδιασμός διαβρώνουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές. Οι ελλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυμάτων περιορίζουν την πρόσβαση του πληθυσμού σε κατάλληλες υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, καθώς και την πρόσβαση σε νερό καλής ποιότητας.

Στη νέα συμφωνία συνεργασίας, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει προγραμματίσει υποστήριξη για τη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων, τον εκσυγχρονισμό του τομέα του νερού με έμφαση στη βιωσιμότητα και τον τακτικό εφοδιασμό.
Θα έχει ως στόχο την αύξηση της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας των εταιρειών ύδρευσης, με τη θέσπιση κινήτρων απόδοσης. Τα νέα προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας θα παρακολουθούν πόσο καλά έχουν βελτιωθεί οι υπηρεσίες, ειδικά για τις γυναίκες και τους κατοίκους της υπαίθρου.

Διαβάστε ακόμη

Σχόλια