Φωτοβολταϊκό στο Λιμπόχοβο από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

H κυβέρνηση της Αλβανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενέκρινε αίτημα της εταιρείας ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Faethon, θυγατρικής του ελληνικού ενεργειακού ομίλου Ήρων, για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 90 MW στο δήμο Λιμποχόβου

Η Faethon πρέπει να ολοκληρώσει την κατασκευή και να ξεκινήσει την παραγωγή ενέργειας εντός τριών ετών και μπορεί να λειτουργήσει το εργοστάσιο για έως και 49 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων είναι υποχρεωμένη να δωρίσει το 2% της ετήσιας ενεργειακής της παραγωγής στο Υπουργείο Υποδομών, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση τύπου. 
Η Faethon εγγράφηκε στο αλβανικό μητρώο επιχειρήσεων το 2022 και αποτελεί 100% θυγατρική της ΗΡΩΝ ΙΙ Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Βοιωτίας, του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι «το δικαίωμα κατασκευής της πηγής παραγωγής φωτοβολταϊκών και βοηθητικών έργων, που δεν αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και δεν τυγχάνει υποστηρικτικών μέτρων, στην περιοχή κτηματογράφησης 2444, Δήμος Λιμποχόβου, Περιφέρεια Αργυροκάστρου, χορηγείται σύμφωνα με τους κανόνες και μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους, μόνο με την έγκριση του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας. Επίσης, η εταιρεία Faethon οφείλει να υποβάλλει περιοδικά (κάθε τρεις μήνες) στο Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας και στην Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων πληροφορίες για την πρόοδο της κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού. Να τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις άδειες και τις προηγούμενες περιβαλλοντικές άδειες που εκδίδονται από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς. 

Υποβάλλεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ύψους τουλάχιστον 5% της επενδυτικής αξίας, πριν από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Faethon, sh.pk, και του υπουργείου. Η σύμβαση αυτή καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών για την υλοποίηση του έργου αυτού, τις κυρώσεις, σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του, καθώς και άλλα θέματα σχετικά με την υλοποίησή του. Επίσης, η εταιρεία οφείλει να παραχωρήσει δωρεάν το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας στο αρμόδιο για την ενέργεια υπουργείο, υπό μορφή royalty, σε ποσοστό 2 (δύο) % της ετήσιας ποσότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή μετατροπής της σε χρηματική αξία. Σε περίπτωση μετατροπής σε χρηματική αξία, το ποσό πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και εκπλήρωση του αιτήματος, κατά περίπτωση, να πωληθεί μέρος της παραγωγής ενέργειας στον δημόσιο προμηθευτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε ακόμη
Σχόλια